Copywriter - tworzenie tekstw, copywriting, teksty reklamowe, SEO, reklamy, has?a reklamowe, mailingi, newslettery

Przyk?ady tekstw

Teksty promocyjne do folderw i ulotek, has?a reklamowe, unikalne teksty na strony internetowe, SEO copywritng; mailingi, newslettery, e-biuletyny; artyku?y do gazet i czasopism; informacje prasowe; korekta i redagowanie tekstw...

Wi?cej

Copywriter prawdziwy, czyli moi klienci o mnie

Decyzja o skorzystaniu z us?ug copywritera by?a strza?em w dziesi?tk?. Skuteczne i ciekawe teksty, zawieraj?ce s?owa kluczowe wyra?nie wp?yn??y na umocnienie pozycji moich stron internetowych w wyszukiwarkach. Bardzo mnie cieszy fakt, ?e nowi klienci ch?tnie korzystaj? z informacji zamieszczonych na moich stronach internetowych i zagl?daj? do poszczególnych zak?adek. Gdybym kiedykolwiek ponownie potrzebowa? pomocy profesjonalnego copywritera, nie zawaham si? z niej skorzysta?. To by? naprawd? dobry wybór.

Jerzy Osma?ek
W?a?ciciel firmy Jartrans Transport, www.lawetazanglii.pl


---

Jestem bardzo zadowolona z wyników pracy pani Sylwii; rzetelne i uczciwe podej?cie oraz terminowo??, któr? ?mia?o mo?na oceni? na szóstk?. Teksty s? spójne, zgrabne, nowe, ?wie?e, a przede wszystkim - skrojone na miar? i trafne. Nic doda?, nic uj??. Serdecznie polecam wszystkim skuteczne-teksty.pl.

Monika Raztawicka
W?a?ciciel firmy Nju Creation Sp. z o.o., www.donicestalowe.pl

Copywriting, czyli dobre teksty na stronę internetową

Czy dobry content, czyli zawarto?? strony internetowej ma rzeczywi?cie tak du?e znaczenie?  Cho? ?wiadomo?? w tej materii jest coraz wi?ksza, nie wszyscy zdaj? sobie spraw? z tego, jaki wp?yw na postrzeganie strony internetowej maj? dobre i warto?ciowe teksty oraz artyku?y lub ich brak... Wi?cej

Odpowiedni? tre?ci? i artyku?ami na stronie internetowej mo?na przekona? klienta o naszej wiarygodno?ci, wzbudzi? jego zainteresowanie, a nawet sk?oni? do zakupu produktu.  J?zyk korzy?ci, oryginalno??, konkretne informacje i brak zapewnie? bez pokrycia to ABC dobrej tre?ci na stron?... Wi?cej

Na wysokie pozycje strony internetowej w wyszukiwarkach ma wp?yw kilka czynników. Jednym z najwa?niejszych, obok w?a?ciwej optymalizacji strony pod k?tem SEO, s? teksty pozycjonuj?ce. Wysokiej jako?ci i cenne pod wzgl?dem merytorycznym artyku?y SEO  potrafi? przenie?? góry... Wi?cej

Copywriting, czyli content marketing

Czujesz, ?e Twoi klienci s? ju? znudzeni tradycyjnymi przekazami reklamowymi? To znak, ?e przyszed? czas na zmian? strategii marketingowej. Zamiast bombardowa? klienta natr?tn? reklam?, postaw na przemy?lany content marketing – rzeczowe, wiarygodne i warto?ciowe informacje w Internecie... Wi?cej 

Copywriting, czyli każdy tekst na zamówienie

Dobre teksty reklamowe mog? odegra? olbrzymi? rol?. Sprzedaj? produkty i us?ugi, buduj?c w odbiorcach przekonanie „musz? to mie?”. Granica pomi?dzy warto?ciowym tekstem sprzeda?owym a kiczem reklamowym jest jednak bardzo cienka, a jej przekroczenie cz?sto grozi katastrof?... Wi?cej

Nawet informacj? niewygodn? i niezbyt no?n? mo?na przekaza? w sposób arcyciekawy, a co wi?cej – w pozytywnym ?wietle. To zadanie dla dobrego PR-owca. Teksty i artyku?y informacyjne oraz PR-owe cz?sto mog? zdzia?a? o wiele wi?cej tam, gdzie reklama okazuje si? by? bezsilna lub nie na miejscu... Wi?cej

Mailing, newsletter, e-biuletyn – dzi? nie wyobra?amy sobie ?wiata internetowego bez elektronicznych wiadomo?ci. Problem w tym, ?e nie wszystkie wiadomo?ci elektroniczne s? mile widziane i czytane, szczególnie przez naszych klientów. Jak zatem stworzy? dobry mailing czy newsletter? Wi?cej